نحوه مراقبت از ویولن

 

۱.موی پاره شده ی آرشه را هرگز از ته قطع نکنید بلکه دو سر آن را با دقت از دو طرف قطع کنید.

۲.پس از اتمام کار سیم های ویولن را با الکل به نحوی تمیز کنید که الکل با چوب تماس پیدا نکند.

۳.هر بار پس از خاتمه ی نواختن موهای آرشه را شل کنید.