شهریه ها!!!

 

تو این چند روزه به یک مطلبی خیلی فکر کردم شاید برای شما هم جالب باشه

یادتون هست که تو کتاب های تاریخ می نوشتن زمان قاجارها فقط پولدارها درس میتونستن بخونن ...

روز انتخاب واحد وقتی بچه ها رول کامپیوتر دستشون بود اشکشون در اومده بود و با بهت به هزینه ها نگاه می کردند :

واحد نظری :۱۰۸۹۰

عملی تخصصی :۶۰۲۸۰

عملی اصلی :۴۸۹۵۰

شهریه ثابت :۲۴۵۰۰۰

مبلغ بیمه :۵۰۰

 متاسفانه تعداد زیادی از بچه ها روز حذف و اضافه کار زیادی دارن...

قضاوت رو به عهده ی خودتون میگذارم