کندوان

 

  توی همچین جایی هنوز هم زندگی می کنند...