۱ مهر...

 

عکسهایی که گرفتم زیاد خوب نشد چون از فاصله ی زیادی بود

ولی  جالبه یه مدرسه ای تمام بچه های کلاس اولی رو سوار ماشین می کرد و ۱ دور کوچولو زدن

یادش بخیر روز اولی که ما رفتیم مدرسه... فقط گریه و دماغ آویزون بچه ها یادمه ....