«مشکلها و تردیدها به ما خیانت می کنند و موجب می شوند که ما با ترس از تلاش و کوشش ؛ فرصت بدست آوردن چیزهای خوب را از دست بدهیم»

 

                         «ویلیام شکسپیر»