فرمول موفقیت!

                                                                      

شناختن هدف خویش؛ الگوبرداری از چیزهای موثر و کارامد؛ دست به عمل زدن؛ گسترش دقت حواس خویش برای شناخت نتیجه ای که بدست خواهید آورد و اصلاح کردن  عقاید خود تا زمانی که به خواسته های خویش دست یابید.

 

 

                                   « آنتونی رابینز»