«فقط رویاهای بزرگ می توانند روح انسانها را به حرکت در آورند.»

 

                           مارکوس ارلیوس