امتحانات

سلام

باز هم بویی می آید!

بوی امتحانات ...

اول هر ترم که میشه تصمیم میگیرم از ترم آینده در طول ترم درسهامو بخونم!!!

اما...