اشک!

 

به دادم برس ای اشک ؛ دلم خیلی گرفته

 نگو از دوری کی ؟.  نپرس از چی گرفته؟.

. . .