عمر خیلی زود میگذره...

 این که چطوری بگذرونیش...چیکار بکنی...

 .

 هیچی بدتر از این نیست که برگردی نگاه کنی ببینی داری روز به روز از هدفت دورتر  میشی!

 اما به قول معروف ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازست!

 

 خودمم نفهمیدم چی نوشتم!